The Trip

studenckie wyjazdy, studenckie obozy, studenckie wakacje

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EVENTIO.

1.   Zawarcie umowy.

1.1.   Głównym organizatorem lub współorganizatorem wyjazdu jest Fundacja Eventio, zwana dalej Organizatorem, która jako organizator stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają, wydane w oparciu o art.365 (1) KC, warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację Eventio, zwane dalej warunkami.

1.2.   Niniejsze warunki obowiązują każdą osobę zgłoszoną za pomoc formularza zgłoszeniowego zawartego na stronie www.the-trip.pl, uiszczającą opłatę za wyjazd zgodnie z warunkami płatności określonymi w punkcie 2, która jest zwana dalej Uczestnikiem.

1.3.   Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z programem imprezy (jedynym autoryzowanym źródłem informacji o ofercie jest jej witryna internetowa: www.the-trip.pl) oraz Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część umowy. Akceptacja tych warunków dokonywana jest poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 100zł.

2.   Warunki płatności.

2.1.   Warunkiem wpisania na listę uczestników imprezy jest uiszczenie I raty w wysokości 100zł, która traktowana jest jako zaliczka rezerwacyjna i nigdy nie ulega zwrotowi.

2.2.   Druga rata za imprezę w wysokości 400zł winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 40 dni przed rozpoczęciem imprezy. Niedokonanie pełnej wpłaty w tym terminie, mimo stosownego upomnienia ze strony Organizatora, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w imprezie i wywołuje skutki określone w pkt.7

2.3.   Cała należność za imprezę określona w umowie winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Niedokonanie pełnej wpłaty w tym terminie, mimo stosownego upomnienia ze strony Organizatora, równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w imprezie i wywołuje skutki określone w pkt.7

2.4.   Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy na skutek wzrostu kursów walut lub z powodu wzrostu kosztów transportu lub ceł, podatków lub opłat za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe, w portach morskich lub lotniczych, stanowiących podstawę kalkulacji imprezy. O takiej zmianie Organizatora zawiadomi Klienta niezwłocznie w razie jej zaistnienia, nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać zmieniona.

2.5.   Wzrost ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem powiadomienia drogą e-mailową o tym fakcie Organizatora nie później aniżeli w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o konieczności dopłaty. Uiszczenie opłaty bez złożenia stosownego oświadczenia o rezygnacji z imprezy, jak również nie złożenie oświadczenia o rezygnacji oznacza zgodę na proponowaną zmianę ceny.

3.   Świadczenia.

3.1.   Uczestnik ma prawo do świadczeń określonych w ofercie (jedynym autoryzowanym źródłem informacji o ofercie jest jej witryna internetowa: www.the-trip.pl).

3.2.   Opłacone świadczenia i termin ich realizacji są ostateczne i nie mogą być przez Uczestnika zmienione. Niewykorzystanie przez Uczestnika któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia go do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty wniesionej na rzecz Organizatora. Dotyczy to także przypadków odmowy wydania paszportu lub brak dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, choroby lub innych przypadków losowych oraz przypadków, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd uczestnika do ich kraju z powodów sobie wiadomych.

3.3.   W ramach dopłaty 50zł doliczanej do całkowitego koszty imprezy Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie, którego szczegółowy zakres Organizator umieszcza na stronie internetowej www.the-trip.pl.

3.4.   Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.

4.   Odpowiedzialność Uczestnika.

4.1.   Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora (tzw. kadry), dotyczących realizacji programu imprezy. Nie stosowanie się do poleceń przedstawiciela Organizatora może skutkować usunięciem z imprezy lub bezpowrotnym przepadkiem kaucji, o której mowa w punkcie 4.7.

4.2.   Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

4.3.   Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.

4.4.   W przypadku wyjazdów autokarowych, na trasie wyjazdowej i powrotnej organizowane są postoje (nie częściej niż co 4 godziny), aby Uczestnicy mogli skorzystać z toalety dostępnej w miejscu postoju. W przypadku postoju na wyraźne żądanie Uczestnika Organizator może obciążyć go kosztami związanymi z takim postojem.

4.5.   Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem, ochroną pożarową w miejscu zakwaterowania oraz środkach transportu – zakres tych przepisów jest określony w regulaminach poszczególnych obiektów lub przez przewoźników.

4.6.   W trakcie podróży autokarem obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na pokładzie. W razie niestosowania się do zakazu załoga autokaru może zażądać opuszczenia pokładu autokaru przez pasażera. Organizator nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za sposób kontynuacji podróży przez takiego pasażera.

4.7.   Warunkiem zakwaterowania jest wpłata kaucji w wysokości 20 euro od osoby. Kaucja będzie zwracana po wykwaterowaniu w przypadku braku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez Uczestnika oraz współlokatorów jego zakwaterowania.

4.8.   Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy, a w przypadku naprawienia szkody Organizatora do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.

4.9.   W przypadku zniszczeń powstałych w częściach hotelu użytkowanych przez wszystkich uczestników oraz niewykryciu sprawców Organizator ma prawo odciągnięcia kosztów owych zniszczeń z kaucji wszystkich uczestników.

4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzanie imprezy lub przejawia agresywne zachowanie do innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi wyłącznie Uczestnik, natomiast Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi jakiejkolwiek części ceny imprezy.

5.   Odpowiedzialność Organizatora.

5.1.   Organizator zobowiązuje się do sumiennego przygotowania i realizacji świadczeń wykupionych przez Uczestnika.

5.2.   Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki fakultatywnej w przypadku zbyt małej ilości chętnych.

5.3.   W przypadku imprez fakultatywnych zawieranych przez Klientów na miejscu imprezy z lokalnymi przedsiębiorcami Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich wadliwą realizację.

5.4.   W uzasadnionych przypadkach Organizator może dokonać zmiany ramowego programu imprezy, terminu lub miejsca zakwaterowania, jak i hotelu/apartamentu/pensjonatu. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków lub rezygnacji z imprezy ze zwrotem wszystkich wniesionych wpłat w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia, ale nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy. Brak odpowiedzi Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków udziału w imprezie.

5.5.   Organizator nie odpowiada za szkody, zmiany programu, niedogodności i utrudnienia zaistniałe w trakcie realizacji imprezy, a wynikłe z przyczyn od niego niezależnych: np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działanie innych okoliczności siły wyższej lub leżących po stronie Uczestnika.

5.6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestników imprezy w przypadku, gdy jego utrata, uszkodzenie, ubytek jest następstwem okoliczności nie wywołanych winą Organizatora, siłą wyższą, winą uczestnika lub osób trzecich.

5.7.   Organizator umożliwia Uczestnikom przewóz bagażu na czas trwania imprezy. Waga bagażu podręcznego, która przysługuje Klientowi to 5 kg, natomiast waga bagażu głównego nie może przekraczać 20 kg na osobę. W przypadku imprez zimowych dopuszczalna jest dodatkowo jedna para sprzętu. W przypadku kontroli drogowej lub granicznej, uczestnicy posiadający bagaż, przekraczający powyższy limit mogą zostać obciążeni karą finansową adekwatną do nałożonych sankcji przez strażników granicznych lub drogowych z tytułu przeciążenia autokaru lub zabarykadowania wyjścia ewakuacyjnego.

5.8.   Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika na osobach trzecich.

5.9.   Jeżeli Uczestnik wraca lub dojeżdża z imprezy w innym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu.

5.10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej miejsca zakwaterowania Uczestników.

5.11. Położenie, rodzaj, kategoria obiektu podana jest wg przepisów kraju pobytu.

5.12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w razie zbyt małej ilości uczestników, nie później jednak niż 10 dni przed terminem wyjazdu, natomiast w przypadku szczególnych zagrożeń życia lub zdrowia Uczestników, Organizator może odwołać imprezę w każdym terminie. Organizator określa minimum uczestników w przypadku wszystkich wyjazdów autokarowych na 50 osób na dany kierunek w danym terminie. O odwołaniu imprezy Organizator niezwłocznie powiadamia Uczestnika, a wniesioną przez Niego wpłatę zwraca w ciągu 7 dni. W takich wypadkach Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie umowy.

5.13. Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia grupy Uczestników z Uczestnikami imprezy organizowanej przez inne Biuro Podróży, współpracujące z Organizatorem, w przypadku kiedy liczba uczestników nie osiągnie planowanego minimum.

6.   Reklamacje.

6.1.   Reklamacje odnośnie świadczonych usług należy zgłaszać w miejscu ich zaistnienia pilotowi w celu ich usunięcia – po powrocie Organizator nie ma już możliwości, aby ewentualne niedociągnięcia naprawić.

6.2.   Jeżeli reklamacja nie odniosła skutku lub nie była zgłoszona na miejscu , może być zgłoszona (z określeniem roszczeń) w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Podstawę do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wysłana listem poleconym na adres Organizatora. Reklamację wysłana drogą mailową uważa się za doręczoną wyłącznie w sytuacji potwierdzenia odbioru maila przez Organizatora.

6.3.   Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania i udzielenia na nią pisemnej odpowiedzi. Za datę złożenia oświadczenia przez Organizatora uznaje się datę nadania listu poleconego zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator nie rozpatruje reklamacji napisanych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

7.   Rezygnacja z imprezy.

7.1.   Rezygnację z imprezy Uczestnik składa drogą mailową. O wysokości kosztów rezygnacji decyduje data wpływu rezygnacji do Organizatora.

7.2.   Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w imprezie następuje po stronie Organizatora. Należą do nich:

–         zmiana istotnych warunków Umowy (zmiana terminu lub radykalna zmiana programu imprezy). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy;

–         odwołanie imprezy.

7.3.   W przypadku rezygnacji następującej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak np. odmowa wydania paszportu lub wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granic, niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w umowie terminów, nieprzybycie na zbiórkę, choroba lub inne przypadki losowe, uniemożliwienie przekroczenia granicy przez służby graniczne itp.) organizator może od Uczestnika zażądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i dokonane nakłady. Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest cena podróży i czas, w którym odstąpili Państwo od umowy. Organizator zwraca wpłaconą kwotę po potrąceniu wyliczonych kosztów rezygnacji, w wysokości uzależnionej od daty rezygnacji i wynoszącej maksymalnie dla rezygnacji:

–       na więcej niż 40 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – 100 zł

–       między 20 a 39 dni – 500 zł

–       między 19 a 10 dni – 800 zł

–       w terminie krótszym aniżeli 10 dni przez imprezą lub niestawienie się na zbiórkę – 100 % ceny imprezy.

7.4.   Jeżeli najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik dokona rezygnacji i jednocześnie w tym samym momencie zgłosi chęć uczestnictwa w innej imprezie, którego oferta jest przedstawiona na witrynie internetowej Organizatora (www.the-trip.pl), to po potwierdzeniu takiej możliwości przez Organizatora może przenieść 80% ponoszonych kosztów rezygnacji na opłatę za zgłaszaną imprezę.

7.5.   Jeżeli najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik wskaże na piśmie inną osobę , która przejmie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy, to po potwierdzeniu możliwości takiej zmiany przez Organizatora może dokonać takiej czynności.

8.   Postanowienia końcowe.

8.1.   W sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

8.2.   Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla Organizatora.

The Trip | studenckie wyjazdy, studenckie obozy, studenckie wakacje
©2013 - 2016 Fundacja Eventio